تصاویر جلسه دفاع شهاب میثم کاظم

img_20230302_114405
img_20230302_114405
img_20230302_114531
img_20230302_114606
img_20230302_114650
img_20230302_120052-2
img_20230302_120116
img_20230302_120140
img_20230302_120158
img_20230302_120204
img_20230302_120210