بازدید مسئولان و اعضای گروه علمی دانشکده شیعه شناسی از مرکز اسناد حوزه و روحانیت

img_1861
img_1861
img_1817
img_1835
photo3604673966
img_1837
img_1855
photo3604674142