امضای تفاهم‌نامه انتشار نشریه بین‌المللی با دانشگاه واسط عراق

%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d9%82
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2-2
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2-3
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2-4
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2-5
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2-6
%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%da%a9%d9%88%d8%aa-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2-7