نهمین دوره نشست مجمع عمومی مدیران کتاب‌خانه‌های تخصصی استان قم «مکتا» برگزار شد

%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-%db%b1
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-%db%b1
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-2
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-3
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-4
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-5
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-6
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-7
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-8
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-9
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-10
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-11
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-12-2
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-13
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-14
%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a7-15