نشست صمیمی دکتر غفوری نزاد با دکتر عطاران طوسی

%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-2
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-2
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-2
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-3
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-3
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ba%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b7%d8%a7-4