تجلیل رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب از علامه مصباح(ره)

%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84-2
%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84-2
%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84-3