با صدور حکمی از سوی ریاست دانشکده؛

جناب آقای احمد سواری به‌عنوان معاون آموزشی پژوهشی دانشکده ادیان منصوب شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ جناب آقای دکتر سهرابی‌فر رئیس دانشکده ادیان طی حکمی جناب آقای سواری را به عنوان معاون آموزشی پژوهشی دانشکده ادیان منصوب کرد.

امید است با اتکال به عنایات ایزد منان و با تعامل موثر و هماهنگی و همکاری با اعضای دانشکده، در ایفای این مسئولیت مهم موفق و موید باشید.

مطالب مشابه