دفاع از رساله دکتری آقای عودی

img_20230214_090312
img_20230214_090312
img_20230214_090224
img_20230214_094206
img_20230214_094246