امتحاتات دانشکده تاریخ ؛

پایان امتحانات نهائی نیسمال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

تاریخ انتشار:

آزمون های پایانی نیمسال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ برای ۶۸ گروه درسی در دانشکده تاریخ برگزار و مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ به پایان رسید.

📋 دانشجویان محترم جهت اطلاع از نمرات خود (پس از ثبت نمره توسط استاد) می توانند به سامانه جامع آموزش، قسمت امور آموزشی ، قسمت کارنامه ترمی مراجعه کنند

💢 در خواست تجدید نظر نمرات صرفا از طریق سامانه امکان پذیر بوده و حداکثر مهلت ثبت اعتراض ۳۰ روز پس ثبت نمره در سامانه توسط استاد می باشد

💢 ثبت اعتراض در سامانه فقط یکبار امکان پذیر است

مطالب مشابه