محمد شکری فومشی

دکتری ایران‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
عضو هیئت علمی ادیان شرق
دانشکده ها
دانشکده ادیان
حوزه های مورد علاقه
ادیان ایران باستان، کیش مانوی، دین زرتشتی، آیین میترا، آیین زروان، کیش مزدکی.
اطلاعات تماس
mshokrif@gmail.com
داخلی 242
دانشکده ادیان، ساختمان شماره 6، اتاق 506.