جلسه دفاع رساله خانم اعظم البرز

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع رساله خانم اعظم البرز دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام

عنوان:

«سیاست پیشگیرانه ترک انفاق در تنظیم و تحکیم خانواده»

اساتید راهنما:

دکتر اسماعیل آقابابایی بنی
دکتر راحله کاردوانی

اساتید داور:

دکتر محمد نصیری
دکتر سیدمهدی میرداداشی
دکتر محمد نوذری
دکتر سمیه خراسانی

زمان و مکان برگزاری:

پنجشنبه مورخ 1401/11/06 ساعت 10:00، سالن شهید بهشتی

تذکر:
لازم است دانشجویان مقطع دکتری و ارشد حداقل در دو جلسه دفاع، قبل از جلسه دفاع خودشان شرکت کنند.