مدیر واحد نشریات

تاریخ انتشار:
  • ارائه مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران جهت چاپ مقالاتشان در نشریات دانشگاه
  • پذیرش داوران توانمند و متخصص برای ارزیابی مقالات نشریات
  • دعوت از استادان برجسته و شناخته‌شده برای عضویت در سمت سردبیری نشریات
  • دعوت از استادان برجسته و شناخته‌شده داخلی و بین المللی برای عضویت در هیئت تحریریه نشریات
  • پذیرش مقالات علمی پژوهشی از نویسندگان داخلی و بین المللی
  • چاپ مقالات در نشریات دانشگاه به صورت دوفصلنامه
  • نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های استنادی داخلی و بین المللی
  • پایش اطلاعات داده‌شناختی مقالات چاپ‌شده نشریات دانشگاه در پایگاه‌های استنادی ISC, Web of Science, Scopus و ارائه گزارش از وضعیت نشریات به صورت مستمر
  • نمایه‌سازی نشریات در شبکه‌های اجتماعی
  • انعقاد قراردادهای همکاری پژوهشی با نویسندگان حائز شرایط