جلسه دفاع رساله آقای علی البراک

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع رساله آقای علی البراک دانشجوی دکتری پژوهش محور رشته مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام

 

عنوان:

” تولي المرأة للقضاء، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون العراقي “

 

اساتید راهنما و مشاور:

دکتر سید منذر حکیم، دکتر فوزی حسین

 

اساتید داور:

آقای دکتر سیدمهدی میرداداشی، آقای دکتر مجید دهقان، آقای دکتر محمد نوذری

زمان و مکان برگزاری:

پنجشنبه مورخ 1401/08/12 ساعت 13:00

سالن امام موسی صدر

 

تذکر:
لازم است دانشجویان مقطع دکتری و ارشد حداقل در دو جلسه دفاع، قبل از جلسه دفاع خودشان شرکت کنند.