دکتر خدیجه برزگر

دکتری مطالعات زنان معاون پژوهشکده زن و خانواده
هیئت علمی
عضو
دانشکده ها
دانشکده زن و خانواده
اطلاعات تماس
Barzegar.khadije@yahoo.com
32801261 ـ 025
پژوهشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب