گزارش تصویری بازدید سرکار خانم دکتر کبری خزعلی و دکتر مونا زینالو مشاور وزیر بهداشت از دانشکده زن و خانواده

1-14
1-14
2-11
3-7
4-5
5-5
6-6
7-2
8-2
9-2
13-2
14-4
15-2