گزارش تصویری نشست تخصصی «تقابل نظریه امنیت محور و عدالت محور در فقه حکومت اسلامی»

20230119_101436
20230119_101436
taghrib-mazaheb
taghrib-mazaheb2
taghrib-mazaheb3-2
taghrib-mazaheb4
taghrib-mazaheb5
taghrib-mazaheb6
taghrib-mazaheb7
taghrib-mazaheb8
taghrib-mazaheb9