گزارش تصویری نشست تخصصی «تقابل نظریه امنیت محور و عدالت محور در فقه حکومت اسلامی»

تاریخ انتشار: