اولین جلسه انجمن علمی تاریخ با عنوان هم اندیشی ترسیم مسیر

photo2983670994-2
photo2983670994-2
photo2983678997
photo2983682721