سردار سید محمد‌تقی شاه‌چراغی

تاریخ انتشار:

سردار سید محمدتقي شاهچراغي، استاندار قم و فرمانده سپاه استان قم و فرمانده لشكر 17 علي بن ابي طالب از سوبق ايشان است. وی بر اساس اساسنامه از آبان 1400 یکی از اعضای حقوقی هيئت امناي دانشگاه است.