دکتر محمدحسین نواب

تاریخ انتشار:

دکتر محمد حسین نواب دکتری فلسفه هنر اسلامی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هيئت علمي و رئیس مؤسسه آموزش عالي هنر و انديشه اسلامي و رئيس مدرسه اسلامی هنر.

سوابق اجرایی

مدیر مدرسه اسلامی هنر اکنون

سرپرست موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی اکنون

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی اکنون

دکتری فلسفه هنر اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد عرفان و تصوف دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی