دکتر محمدهادی فلاح‌زاده

تاریخ انتشار:

دکتر محمدهادی فلاح‌زاده زاده علاوه بر تحصیلات حوزوی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی دارد. دکتر محمد هادی فلا حزاده از سال ۸۸ تاکنون نیز به عنوان عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است.