گزارش تصویری نشست و تجلیل از دکتر مفتاح

img_20230111_133124
img_20230111_133124
img_20230111_134308
img_20230111_134142_1
img_20230111_132909
img_20230111_133113
img_20230111_132829
img_20230111_132844
img_20230111_131522
img_20230111_131435
img_20230111_134037