مراسم گرامیداشت سومین سالگرد سردا شهید سلیمانی در دانشگاه ادیان و مذاهب

sardar-soleimnani-urd2
sardar-soleimnani-urd2
sardar-soleimnani-urd
sardar-soleimnani-urd1
sardar-soleimnani-urd3
sardar-soleimnani-urd4
sardar-soleimnani-urd6
sardar-soleimnani-urd7
sardar-soleimnani-urd8
sardar-soleimnani-urd9
sardar-soleimnani-urd10
sardar-soleimnani-urd11
sardar-soleimnani-urd12
sardar-soleimnani-urd5