دکتر سمیه عرب خراسانی

دکتری جامعه شناسی مدیر گروه حقوق زن در اسلام
هیئت علمی
عضو
دانشکده ها
دانشکده زن و خانواده
اطلاعات تماس
khorasani@urd.ac.ir
02532802610
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب