دکتر اعظم خوش صورت موفق

دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب
هیئت علمی
عضو
دانشکده ها
دانشکده زن و خانواده
اطلاعات تماس
a.khoshsorat@urd.ac.ir
232 - 02532802610
دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب