گزارش تصویری از حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه ادیان و مذاهب

minister-aragh15
minister-aragh15
minister-aragh
minister-aragh1
minister-aragh2
minister-aragh3
minister-aragh4
minister-aragh5
minister-aragh6
minister-aragh7
minister-aragh8
minister-aragh9
minister-aragh10
minister-aragh11
minister-aragh12
minister-aragh13
minister-aragh14
minister-aragh17
minister-aragh18
minister-aragh19