گزارش تصویری حضور آیت الله فاضل در مراسم عزاداری در دانشگاه ادیان و مذاهب

photo2345179648
photo2345179648
photo2345067131
photo2345073398
photo2345085915
photo2345166598
photo2345165966
photo2345166383
photo2345168248
photo2345169141
photo2345169562
photo2345170904
photo2345171993
photo2345171801
photo2345173372
photo2345174421
photo2345174028