بازدید مسئولان و اعضای گروه علمی دانشکده شیعه شناسی از مرکز تخصصی شیعه شناسی

photo22834294781-2
photo22834294781-2
photo2283428394
photo2283428668
photo2283444118
photo2283459538
photo2283461173