دانشکده ادیان برگزار می‌کند؛

فراخوان انتخابات انجمن علمی ادیان

تاریخ انتشار:

دانشکده ادیان در نظر دارد در راستای ارتقای فعالیت‌های علمی، انجمن دانشجویی تشکیل دهد. دانشجویان متقاضی می‌توانند از هم‌اکنون تا یک‌شنبه 1401/09/13 ثبت‌نام کنند، انتخابات از بین ثبت نام کنندگان به صورت مجازی در روز پنج‌شنبه 1401/09/17 برگزار خواهد شد.

– وظایف انجمن علمی دانشجویی:
اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می شود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضاء تشکیل می شود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.
شرح وظایف اعضای انجمن های علمی :

ایجاد زمینه مناسب جهت تشکیل مجمع عمومی فعّال و برگزاری انتخابات انجمن علمی در دوره بعد
برنامه ‏ریزی برای فعالیت‏های ادواری و سالانه انجمن
جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به فعالیت‏های علمی- پژوهشی در میان کلیه دانشجویان
نهادینه کردن فعالیت‌های خودجوش و فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی دانشجویان در جهت ایجاد جو بانشاط علمی در سطح دانشکده و دانشگاه
افزایش سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی گروهی و دسته‌جمعی
برقراری ارتباط مستمر با انجمن‏های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها از طریق مدیریت فرهنگی و فوق برنامه
ایجاد هسته‌ها و گروه‌های تحقیقاتی- پژوهشی با مشارکت دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی و برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح‏های پژوهشی دانشجویی
بهره‌گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش‌های مختلف اجتماعی و اجرایی
شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره‌گیری از مشارکت آنان در ارتقاء فضای علمی دانشکده
همکاری با معاونت آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان
برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‏‌ها و کنفرانس‏‌ها و مسابقات علمی و آزمون‏‌های آمادگی برای ورود به دوره‌‏های تحصیلات تکمیلی
همکاری با مسؤولین دانشگاه در برنامه‌ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور
تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه‌ای، فیلم‏های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‏های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته‏‌ها و دانشگاه‌‏ها
حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد انجمن هر 3 ماه یکبار به شورای دبیران و دفتر مرکزی انجمن­ های علمی دانشجویی .

– وظایف شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی
– جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت نسبت به   فعالیت های علمی – پژوهشی در میان کلیه دانشجویان.
– برنامه ریزی برای فعالیت های ادواری و سالانه انجمن.
– برقرار ارتباط مستمر با انجمنهای علمی مشابه در سایر دانشگاهها.
– برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای پژوهشی  و پیشنهاد همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده.
– پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمنهای علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران.
– همکاری با معاون آموزشی دانشکده در ارتقای علمی دانشجویان.
– تشکیل کمیته های مختلف نظیر: آموزش و پژوهش ، روابط عمومی …. و نظارت بر عملکرد کمیته ها.
– برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد.
– برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها و کنفرانس ها و مسابقات علمی و آزمونهای آمادگی برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
– همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فرهنگی کشور.
– تولید و انتشار نشریه علمی، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های علمی- آموزشی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی به صورت مستقل و یا با همکاری سایر رشته ها و دانشگاه‌ها.
– حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن و ارایه گزارش عملکرد کاری انجمن هر 6 ماه یکبار به شورای دبیران.
– وظایف شورای دبیران
– نظارت بر انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی.
– تصویب طرحها و هماهنگی در اجرای برنامه ها و تلاش برای تأمین تسهیلات مورد درخواست انجمن ها.
– تصویب آئین نامه های داخلی انجمنهای علمی دانشجویی و شورای دبیران.
– بررسی پیشنهادهای انجمن‌ها در خصوص برگزاری جشنواره ها و همایشهای علمی در سطح دانشگاه و ارائه آن برای تصویب به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی ( موضوع ماده 5  آئین نامه ).
– رسیدگی و رفع اختلافات میان انجمن ها.
– انتخاب نمایندگان شورای دبیران جهت شرکت در کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه ( موضوع ماده 5 آئین نامه‌).
– نظارت بر عملکرد انجمنها براساس گزارش‌های دریافتی از سوی آنها.
– نظارت بر عملکرد مالی و همچنین اموالی که در اختیار انجمنها قرار گرفته است براساس گزارشهای واصله از انجمن ها.
– ارائه گزارش عملکرد شورای دبیران ( هر یکسال یکبار) به کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی.

مطالب مشابه