برگزاری جلسه دفاعیه

صباح حسن بشیت البدیري

تاریخ انتشار:

با عنایت و توفیقات پرودگار جلسه دفاعیه دانشجوی محترم در دانشکده تاریخ به شرح ذیل برگزار گردید :


نام دانشجو : صباح حسن بشیت البدیري

استاد راهنما : سلطان حسین نوری

استاد داور : حمید رضا مطهری

عنوان پایان نامهارزیابي کارایي خدمات اجتماعي بغداد در عصر عباسي اول از طریق نظرات مورخان


چکیده پایان نامه : 

خلفاي بنی‌العباس علاقه‌مند بە توسعە کارآمدي مؤسسات خدماتي در بغداد در عصر عباسي اول بودند، مانند بیمارستان‌ها، زندان‌ها و حمام‌ها، کە ما ان‌ها را در زمان کنوني امري بی‌اهمیت می‌دانیم. هدفي مهم و تأثیري مهم در تمامي سطوح اعم از سیاسي، اقتصادي و اجتماعي کە از زمان المنصور در مناطق مختلف بغداد بر اساس دستور المنصور شروع بە توسعە کردند تا اینکە خدمات رساني بە بهرە وري رسید. بغداد نمونە شد و بە نظر مي رسد کارایي واقعیت بهداشتي کە در بغداد بود از خلفاي دستور ساخت بیمارستان ها بە دلیل یك سري بیماري ها در بغداد کە یکي از مهم ترین عواملي بود کە منجر بە ساخت بیمارستان شد. توسعە کارآمدي بیمارستان‌ها و مراقبت‌هاي بهداشتي در انها، بە منظور درمان بیماران، علاوە بر عوامل فوق، علاقە خلفا بە بعد پزشکي، ساختن بیمارستان‌ها و دادن پول و هدیە بە پزشکان است. اهمیت تحقیق در این است کە شهر بغداد در ان زمان پایتخت خلافت اسلامي بودە و مورد توجە همە جهان از هر فرقە و مذاهب بودە و از این رو دولت عباسي سعي در فراهم اوردن انواع و اقسام ان داشتە است. با توجە بە موقعیت ممتاز بغداد و نظر مورخاني کە در ان زمان بغداد را نمادي از اعصار و شهرهاي سراسر جهان مي دانستند، خدمات، اسایش و تجمل بە عموم مردم در انجا ارائە مي شود، چرا کە هیچ شهري نمي تواند با بغداد رقابت کند. ساخت و ساز و خدمات در مورد مشکل تحقیق این است کە خدمات اجتماعي در شهر بغداد از مشکلات اداري و اجرایي فراواني رنج می‌برند کە باعث شدە است در بین جامعە شریف عراق از مقبولیت پاییني برخوردار باشد و از این رو می‌توان بە این مشکل پرداخت. دیدگاە تاریخي با نشان دادن تقدم خدمات اجتماعي در شهر بغداد از نظر توسعە و رونق خدماتي فراواني کە شهر بغداد داشتە است تا تصویري از شکوە شهر بزرگ بغداد بە نمایش بگذارد. عروس دنیا نامیدە شد. این پژوهش با هدف روشن ساختن چند موضوع از جملە: اگاهي از سطح خدماتي کە در ان زمان در میان اعراب مسلمان در مؤسسات وجود داشت و علاقە انها بە تأسیس انها و نیز اگاهي از میزان علاقە دولت عباسي بە خدمات اجتماعي است. در شهر بغداد، پایتخت خلافت اسلامي در ان زمان. سؤال اصلي این است کە: ارزیابي کارآمدي خدمات اجتماعي بغداد در عصر عباسي اول از طریق نظرات مورخین چیست؟در مورد فرضیە اصلي این است: خلفاي بني عباس بە کارآمدي خدمات اجتماعي علاقە داشتند. موسسات و ارائە بهترین خدمات بە جامعە بغدادي در ان زمان ارزیابي مورخان از کارایي خدمات اجتماعي بسیار مثبت بود و کارایي موسسات بهداشتي، اموزشي و تفریحي در ان دورە در بالاترین سطح بود. روش مطالعە بە صورت توصیفي و استقرایي بە تمامي رمان ها و نظرات مورخان بستگي دارد و سپس بە تحلیل و نقد انها مي پردازد و بە منابع معاصر دورە تاریخي دولت عباسي مي پردازد و روش نیز مبتني بر پیگیري اطلاعات و توالي تاریخي است. از رویدادها این تحقیق بە نتایجي دست یافت کە نشان می‌دهد شهر بغداد در عصر عباسي اول از مجلل‌ترین و بهترین خدمات اجتماعي در جهان برخوردار بودە است. و خدمات اجتماعي نادر.

کليد واژه‌ها: ارزیابي، کارایي، خدمات اجتماعي، عصر عباسي اول، نظرات مورخان.

مطالب مشابه