معاونت آموزش اعلام کرد؛

زبان مورد قبول هر رشته تحصیلی برای شرکت در آزمون مهارت زبان مقطع دکتری تخصصی

تاریخ انتشار:

زبان مورد قبول برای آزمون ارزیابی زبان خارجی مقطع دکتری تخصصی

آیین نامه ارزیابی احراز توانایی در زبان های خارجی در مقطع دکتری تخصصی

 

مطالب مشابه