دانشکده ادیان ابراهیمی؛

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

تاریخ انتشار:

جلسه ‌دفاع: آقاي سید احمد هاشمی موضوع: بازخواني سيره حضرت عيسي عليه السلام در اناجيل در پرتو آموزه تقيه استاد راهنما: جناب آقاي دکترمحمدتقی انصاری پور استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد حقانی‌فضل استاد داور: جناب آقای دکتر علی شهبازی در روز شنبه برگزار شد.

چکیده

این نوشتار در پی ارائه خوانشی جدید از سیره حضرت عیسیعلیه‌السلام و آموزه‌ی تقیه، که در فرهنگ اسلامی به‌ویژه تشیع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، می‌باشد. با پژوهش در اناجیل چهارگانه به انواع گوناگونی از تقیه در سیره آن حضرت دست می‌یابیم. این در حالی است که تقیه به دلیل نمود ویژه در آیین تشیع، به طور مستقیم در میان دیگر ادیان از جمله مسیحیت برجسته نشده است. تلاش نوشتار پیش‌رو نیز پرداختن به همین نکته و اثبات وجود تقیه در کنش‌گری حضرت عیسیعلیه‌السلام در جامعه خویش می‌باشد که فصل دوم این نوشتار به تبیین آموزه یادشده پرداخته است. فصل سوم نیز به ارائه گزارشی پیرامون تاریخچه‌ی فلسطین و دوران حکومت رومیان که برابر با ظهور حضرت عیسیعلیه‌السلام بود، بسنده کرده است. در این دوره یهودیان تحت سلطه حکومت مستبد روم گرفتار بوده و لزوم ظهور ماشیح برای رهایی ایشان از چنگال دشمنان و بیگانگان به شدت احساس می‌شد. با ظهور حضرت عیسیعلیه‌السلام جان تازه‌ای بر پیکر نیمه‌جان یهودیان دمیده شد؛ ولی آن حضرت به جای قیام و مبارزه آشکارا با رومیان، روشی را در پیش گرفتند که مورد انتظار برخی از یهودیان خواهان مبارزه نبود! اگرچه با تبیین چگونگی و شرایط عصر رومیان در این فصل، تا حدودی علت این امر مشخص می‌شود؛ ولی فصل پایانی نوشتار به چرایی این موضوع و موانع قیام آن حضرت اشاره دارد. اولویت و هدف بنیادین حضرت عیسیعلیه‌السلام اصلاح نگرش‌های دینی یهودیان بود که به شدت رنگ قوم‌گرایانه و دنیاطلبانه به خود گرفته بودند! این وضعیت به قدری مخرب بود که با آن روحیه، توان انتقال روح و حقیقت دین به نسل‌های آتی و دیگر نقاط جهان امکان‌پذیر نبود. افزون‌بر این نکته، این هدف بایستی با کمترین میزان تنش و درگیری با مزاحمان به سرانجام می‌رسید؛ بنابراین فصل پایانی نوشتار با بازخوانی اناجیل، گزینه‌های گوناگونی را که پیش روی حضرت در مسیر دستیابی به اهدافشان بود، همچنین شیوه‌ برگزیده ایشان (تقیه) و آیات مربوط به آن در اناجیل را بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها: اناجیل، سیره‌ی حضرت عیسی علیه السلام، تقیه

Abstract

This article aims to present a new reading of Jesus’ life and teachings of piety, which have a special place in Islamic culture, especially Shia culture. By studying the four Gospels, we can discover different types of taqiyyah in the Prophet’s life. Although Taqiyyah has no direct prominence in other religions, including Christianity, this fact remains because of its distinctiveness among Shiies. The forthcoming article attempts to address this and demonstrate the existence of taqiyyah in the activism of the Prophet Jesus in his community. The second chapter of this article explains the above teachings.The third chapter is also limited to reports on the history of Palestine and Roman rule, corresponding to the appearance of Jesus. During this period the Jews were under the tyranny of the Roman government and strongly felt the need for the presence of the Messiah to deliver them from the clutches of enemies and foreigners. The appearance of Jesus breathed new life into the half-life of the Jewish people, but instead of standing up to openly fight the Romans, the prophet took some methods that the Jews who wanted to fight did not think of. As this chapter explains the manner and conditions of the Roman era, the reasons for it become to some extent clear; the final chapter of the article mentions the causes of the problem and the obstacles to His Holiness’s rebellion.Jesus’ first and fundamental aim was to reform the Jewish religious attitude, which had a very national and secular overtone. The situation is so devastating that it is impossible to pass on the spirit and truth of religion to future generations and the rest of the world in this spirit. Apart from this, this objective should be achieved with minimal tension and conflict with the attackers; thus, the last chapter of the article examines, by rereading the Gospels, the Prophet’s various options on the way to his goal, as well as his The Chosen Method (Taqiyyah) and the scriptures associated with it, Gospels

Keywords: The Gospels . Taqiyyah . Sireh

مطالب مشابه