نشست علمی «تشیع و واقعه عاشورا» با ارائه جناب آقای دکتر رجبی دوانی

screenshot-2022-08-06-171114
screenshot-2022-08-06-171114
screenshot-2022-08-06-180115
screenshot-2022-08-06-180317