جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده شیعه شناسی

photo1515707217
photo1515707217
photo1515707206
%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8c-1
photo1515705322
photo1515701829
photo1515698808
photo1515699346
photo1515706060