دانشکده ادیان ابراهیمی؛

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

تاریخ انتشار:

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه جناب آقای علی اصغر رضائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی ادیان ابراهیمی تحت عنوان: بررسي مسايل فقهي خانواده در اسلام و يهوديت استاد راهنما: جناب آقای دکتر بخشنده استاد مشاور جناب آقای دکتر شهبازی استاد داور: جناب آقای دكتر حدادی سه شنبه دهم آبان‌ماه 1401 برگزار شد.

با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه جناب آقای علی اصغر رضائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی ادیان ابراهیمی
تحت عنوان: بررسي مسايل فقهي خانواده در اسلام و يهوديت
تاریخ: 1401/08/10  سه شنبه  ساعت: 10:00   محل جلسه: سالن کنفرانس امام موسی صدر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حمید بخشنده
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر علی شهبازی
استاد داور: جناب آقای دکتر بهروز حدادی
برگزار شد.
چکیده این پایان‌نامه به‌زودی در اینجا منتشر خواهد شد.

مطالب مشابه