دین شناسی؛

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

تاریخ انتشار:

جلسه ‌دفاع: آقاي سید مهدی میراحمدی موضوع: نقد تئودیسه‌های سنتی‌ در پاسخ به مسئله شر بر اساس تحلیلِ کتاب «از رنجی که من کشیدم» اثر سی اس لوئیس استاد راهنما: سركار خانم دكتر پورمحمدی استاد داور: جناب آقاي علی شهبازی

چکیده:

در سال های اخیر با به وجود آمدن فجایعی مانند هولوکاست، نقد های بسیاری نسبت به مسئله شر دیده می‌شود که منشا آن را ناکارآمدی و جدی شدن مساله اگزیستانسی شر می‌توان دانست و همین امر باعث شد تئودیسه‌های سنتی را به چالش بکشد. در سال‌های اخیر متفکرانی مانند نیک تراکاکیس، دیوید بلومنتال، جان راث و به طور ویژه کنث سورین در آثار خود به نقد تئودیسه‌های سنتی در قالب نقد‌های گفتمانی، اخلاقی و اگزیستانسی پرداختند. اثر کنث سورین به نام الاهیات و مسئله شر منتشر شده در سال 1986معمولا به عنوان اثری کلاسیک و اولیه شناخته می‌شود و سایر فیلسوفان نیز در سال های اخیر مقالاتی را به رشته نگارش درآورده‌اند. اما هنگامی که به سراغ فیلسوف تحلیلی به نام سی‌اس ‌لوئیس می‌رویم، در اثر روایت‌گونه او به نام A Grief Observed (از رنجی که من کشیدم (حکایت یک غم))، اینطور می‌بینیم اکثر این نقدهای سه‌گانه و به طور خاص مسائل اگزیستانسی شر در کتاب روایت‌گونه او قابل بازخوانی است و این امر نشان می‌دهد حدود 60 سال قبل این نقدها در نوشته‌های لوئیس وجود داشته است. پس به نوعی می‌توان تبار نقدهای موجود به تئودیسه‌های سنتی را در اثر او یافت. انتشار اثر او مرزهای میان فلسفه تحلیلی و قاره‌ای را در اندازه خود کمرنگ کرد و نشان داد می‌شود فیلسوفی تحلیلی با دغدغه‌های قاره‌ای نقطه‌ پراهمیتی برای ادبیات جدید در مسئله شر شود.

واژگان کلیدی: مسئله‌شر، تئودیسه‌، مسئله اگزیستانسی شر، سی‌اس لوئیس، از رنجی که من کشیدم، حکایت یک غم

Abstract

In recent years, because of tragedies like the Holocaust, there have been many criticisms of the problem of evil, the origin of which can be seen as the inefficiency and seriousness of the existential problem of evil, and this caused the traditional theodicies to be challenged. In recent years, Philosopher such as Nick Trakakis, David Blumenthal, John Roth, and especially Kenneth Sorin criticized traditional theodicy in their works in the form of discursive, ethical, and existential critiques. Kenneth Severin’s work called Theology and the Problem of Evil, published in 1986, is usually known as a classic and early work. Other philosophers have also written articles in recent years. But when we go to the analytical philosopher named C.S. Lewis, in his narrative work called A Grief Observed, we see that most of these three critiques and precisely the existential issues of evil can be read in his narrative book, and this shows that about 60 years ago, these criticisms were present in Lewis’s writings. So, in a way, we can find the origin of existing criticisms of traditional theodicy in his work. The publication of his work blurred the borders between analytical and continental philosophy at its scale and showed that analytical philosophers with continental concerns will become an important point for new literature on the problem of evil.

 

Keywords: The Problem of Evil, Theodicy, The Existential Problem of Evil, Criticism of traditional theodicy, C.S. Lewis, A Grief Observed.

مطالب مشابه