هشتمین همایش کوتاه مدت شیعه شناسی

%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c
%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c
%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-2
%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-3
%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-4
%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-5
%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-6