مناقشة رسالة التخرج لطالب محمد غالب عبد المسعودي

تاریخ انتشار:

مستخلص الرسالة:

موضوع انسان و محيط زيست يکي از مهمترين مباحثي است که در حال حاضر در تمامي علوم مورد بررسي قرار مي گيرد، از جمله علوم حقوقي به عنوان علمي که هدف آن تنظيم رفتار فرد در مجموعه و محيط اطراف و تعيين ماهيت است. ارتباط او با آن و سازمان آن با آب، هوا و زمين، به ويژه از آنجايي که اسلام در گذشته از بدو پيدايش خود به مراقبت از محيط زيست تاکيد داشته است، به ويژه که اکثر کشورها به موضوع حفاظت از محيط زيست و قوانين توجه زيادي داشته اند. و مقرراتي براي جلوگيري از شکارچيان وضع شده است، از اين رو، ما اين مشکل را داريم که بررسي کنيم قانون 27 سال 1388 تا چه اندازه در فقه اسلامي اعمال مي شود. براي پاسخ به مهمترين سؤالات مطرح شده که در مورد ميزان تطبيق قانون 27 عراق با قوانين و قوانين فقهي است، اين تحقيق را براي بررسي محيط زيست و تعاريف آن تهيه کرده ايم. ما در فقه و شرع از روش توصيفي تحليلي تطبيقي پيروي مي کنيم تا تمامي داده هاي مربوط به تحقيق خود را بررسي کنيم. مشکل قوانين زيست محيطي به دليل تکرار متون و مجازات ها و از طريق مراجع اداري متولي حفاظت از آنها و همچنين ماهيت فني حاکم بر قوانين زيست محيطي، کمتر از ساير مشکلاتي که محيط زيست از آن رنج مي برد، نيست. با توجه به اينکه مفهوم حفاظت قانوني از محيط زيست مفهومي گسترده است و در حال تغيير است، مستمر است، زيرا حوزه هاي حفاظتي که اين قوانين پيدا مي کنند نمي توانند از قبل شناخته شوند، زيرا جهان و محيط زيست دائما در حال تغيير هستند. دولت به دليل اختيارات مقامات عمومي و اختيار کنترل فعاليت هاي انجام شده توسط افراد، نقش بسيار مهمي در حفاظت از محيط زيست ايفا مي کند.

کليد واژه ها: محيط زيست، کاربرد، حقوق، بهبود محيط زيست، فقه اسلامى

مطالب مشابه