اولین پایان نامه کارشناسی ارشد شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع شد

تاریخ انتشار:

اولین پایاننامه کارشناسی ارشد شیعهشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع شد

«نقش و کارکرد شیعیان در مکه در دوره عثمانی» عنوان نخستین پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته شیعه-شناسی است که 25 فروردین در دانشگاه ادیان و مذاهب از آن دفاع شد.

دکتر صادق آیینهوند، در دفاع از این پایاننامه ضمن برشمردن نقاط قوت آن، پایاننامه یادشده را نخستین پژوهش مستقل در این حوزه خواند که شایسته است مورد حمایت مؤسسات علمی و پژوهشی قرار گیرد.

این پایاننامه که در فصلهایی چون تشیع در مکه، قیام های علوی و حکومت شیعیان در مکه و نشانه ها و آثار شیعی در مکه سامان یافته، ضمن اشاره به سابقه حضور شیعیان در مکه به حضور شیعیان ایرانی و نیز نقش عالمان شیعه در مکه، چالشهای پیشروی شیعیان دراین شهر را به تفصیل برشمرده است.

 

گفتنی است در این جلسه که دکتر صادق آیینهوند بهعنوان استاد راهنما، حجتالاسلام و المسلمین دکتر شریعتمداری در جایگاه استاد مشاور و حجتالاسلام والمسلمین ایمانی در مقام استاد داور حضور داشتند، عمار ابوطالبی دانشجوی رشته شیعهشناسی گرایش کلام توانست از پایاننامه خود با عنوان درجه عالی دفاع نماید.

مطالب مشابه