فرصت مطالعاتی، به روز شدن دانش تخصصی اساتید و تقویت تعاملات آنان با اعضای هیئت علمی دانشگاه های خارجی

تاریخ انتشار:

یکی از دغدغه‌های علمی اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری، پذیرش فرصت مطالعاتی یا پژوهشی است.

فرصت مطالعاتی

یکی از دغدغه‌های علمی اساتید دانشگاه و دانشجویان دکتری، پذیرش فرصت مطالعاتی یا پژوهشی است. ما با حضور فعال و علمی اساتید در گروه‌های پژوهشی چهارگانه، از درخواست فرصت‌ مطالعاتی مرتبط با حوزه زنان و خانواده استقبال می‌کنیم. دانشجویان دکتری می‌توانند ضمن بهره‌مندی از راهنمایی‌های علمی اساتید،‌ از ظرفیت منابع علمی کتابخانه پژوهشکده و سایر مراکز علمی برخوردار ‌شوند. اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگران در طول دوره فرصت مطالعاتی، یافته‌های علمی خود را در قالب برگزاری نشست و گفتگوهای علمی دو یا چندجانبه را می‌توانند ارائه کنند که این امر به گسترش ارتباط آنها با مراکز علمی منجر می‌شود.

مطالب مشابه