رزومه علمی و تبلیغی جناب دکتر محمد زارع؛

آشنایی با مدیران گروه تاریخ اسلام و تاریخ تشیع و فرق تشیع

تاریخ انتشار:

 

جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با کادر علمی دانشکده تاریخ، و با درخواست از اساتید و مسئولین محترم دانشکده برای معرفی این بزرگواران، رزومه مختصری از سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و تبلیغی ایشان در اختیار شما قرار می گیرد.

 

 

مدیر گروه تاریخ و فرق تشیع :

 جناب آقای دكتر محمد زرقانی

«بيوگرافی ، سوابق آموزشی، پژوهشی، علمی و تبليغی»

 

 

 مدیر گروه تاریخ اسلام : 

 جناب آقای دكتر محمد زارع 

«بيوگرافی ، سوابق آموزشی، پژوهشی، علمی و تبليغی»

 

 

 مدیر گروه تاریخ اسلام : 

 جناب آقای دكتر حمیدرضا بیگدلی 

«بيوگرافی ، سوابق آموزشی، پژوهشی، علمی و تبليغی»

 

 

 

مطالب مشابه