تعاملات دانشکده

هم اندیشی درخصوص جذب دانشجو

تاریخ انتشار:

جناب آقای دکتر اکبر باقری سرپرست دانشکده مذاهب با جناب آقای دکتر جواد لطفی سرپرست دانشکده شیعه شناسی جهت جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، هم‌اندیشی نمودند. در جلسه مذکور جناب آقای مشفقی پور سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده شیعه شناسی و جناب آقای شریفات معاون آموزشی پژوهشی دانشکده مذاهب و جناب آقای مهدی صداقت دبیر گروه مذاهب فقهی و جناب آقای روح الله ساری پور کارشناس آموزشی پژوهشی دانشکده مذاهب حضور داشتند و درخصوص جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و فعال کردن نمایندگی مراکز چند استان با یکدیگر همفکری نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مشابه