بازدید رایزن فرهنگی جدید عراق از دانشگاه ادیان و مذاهب

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-11
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-11
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-12
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-13
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-14
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-15
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-16
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-17
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-18
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-19
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-20
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-21
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-22
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-23