کنفرانس بین المللی الاهیات عملی

حضور دکتر پورمحمدی در کنفرانس بین المللی الاهیات عملی

تاریخ انتشار:

با حضور دکتر نعیمه پورمحمدی کنفرانس‌ بین‌المللی الاهیات عملی برگزار می‌شود.
محورها:
مفهوم‌شناسی الهیات عملی
– جایگاه الهیات عملی نسبت به سایر اقسام الهیات
– شبکه مسائل مورد توجه در الهیات عملی
– الهیات عملی و اقتضائات تاریخی-جغرافیایی
الگوهای فکری مواجهه با الهیات عملی
– الهیات اگزیستانسیالیستی
– الهیات هرمنوتیکی
– الهیات پدیدارشناسانه
– الهیات انسان‌گرایانه
– الهیات روایت‌گرایانه
– الهیات پسامبناگرایانه
– الهیات مقایسه‌ای
– الهیات شبانی
الهیات عملی و جامعه
– الهیات عملی و جنسیت
– الهیات عملی و گفتگوی بین الادیانی
– الهیات عملی و روحانیت
– الهیات عملی و سلامت
– الهیات عملی و هنر
الهیات عملی و سایر دانش‌ها
– الهیات عملی و آموزش و پرورش
– الهیات عملی و اقتصاد
– الهیات عملی و سیاست (صلح، خشونت، ترور، تکفیر)
– الهیات عملی و مدیریت
– الهیات عملی برآمده از علوم سنتی
– الهیات عملی و متون مقدس
الهیات عملی و دغدغه‌های انسان
– الهیات عملی و امید
– الهیات عملی و معنویت
– الهیات عملی و مرگ، رنج و بیماری
سایتِ کنفرانس:
practicaltheologyfa.irip.ac.ir

مطالب مشابه