دفاعیه پایان نامه «ترجمه بخشی از کتاب JERUSALEM اثر موزس مندلسون»

تاریخ انتشار:

در جلسه ای که ساعت ده صبح سه شنبه 9 آذر در سالن کنفرانس دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور، نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین تعدادی از دیگر دانشجویان علاقه مند برگزار شد، پس از گزارش دانشجو از پایان نامه، استاد داور به نقد و ارزیابی پایان نامه پرداخت. سپس دانشجو از پایان نامه خود با توجه به انتقادات استاد داور و نیز توضیحات اساتید راهنما و مشاور دفاع نمود و در نهایت بعد از شور اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موفق به کسب امتیاز قبولی با درجه عالی شد.

چکیده این پایان نامه:

موزس مندلسون، فیلسوف عقل­رای عصر روشنگی آلمان بود. پس از ماجرای لاواتر، مندلسون در کسوت روشنفکر یهودی کوشید تا دین طبیعی یهودیت را با یکدیگر سازگار کند. اوشلیم یا دربار قدرت دینی و یهودیت با چنین رویکردی نوشته شده است. در اورشلیم، مندلسو بر جدایی دولت و کلیسا پای میفشرد؛ اجبار د عقاید دینی را مردود می‌شمار؛ و تأکید می‌کند تبلیغ دینی باید بر پایه اقناع باشد. البته آزادی دینی از حوزه زندگی شخصی فراتر نمی‌رود و حومت در آنچه به مصلحت عموم افراد جامعه است حق کامل دارد. او ان نگرش سنتی را که سعادت حقیقی در این زندگی عین سعادت ابدی است، می‌پذیرد. بناراین هدف دولت کلیسا یکی است تنها دولت آن را از ره اعمال به دست می‌آورد و کلیا از راه عقیده. به گفته او، عقاید اصلی یهودیت- یگانگی خدا، مشیت الهی و جاودانگی روح- اصول دین طبیعی­اند. اساساً وحی نمی‌تواند حققتی را کشف کند که در دسترس عقل نباشد. او یهودیت را شریعت وحیانی می‌داند، نه «دین وحیانی». در نتیجه: (1) معجزه نمی‌تواند به عقاید دینی اعتبار بخشد؛ (2) یهودیت دارای عقاید جزمی‌و مخالف آزدی عقیده نیست (3) شناخت حققت در دسترس هم انسان­ها از هر نژاد و دیی است؛ (4) آزادی عقیده، حترام برابر ب همه اندیشه­هی دینی را اقتض می‌کند. در یهودیت باستان دین و دولت یکی بودند؛ در نتیجه گناه، جرم سیاسی نیز بود. مندلسون این ادعای اسپینوزا را که با سرنگنی حکومت عبرای شریعت یهودی منسوخ شد، نمی‌پیرد. به نظر او، شریعت نماد حقایق دین عقلی است و تا جایی که به زندگی شخصی یهودیان، مستقل از دولت و سرزمین، مربوط باشد، اعتبار همیشگی دارد. البته شریعت یهودی اختصاص به یهودیان دارد و دیگران باید از شریعت عقلی یا همان قوانین نوحی پیروی کنند.

کلید واژه ها: موزس مندلسون، قدرت دینی، یهودیت

                                                                                                        معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مطالب مشابه