دکتر خلیل قنبری

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
مربی گروه ادیان غیر ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
mahdiLakzaei@gmail.com