دفاعیه پایان نامه «احکام پزشکی و بهداشتی در متون مقدس آیین زرتشتی…

تاریخ انتشار:

در این جلسه که آقایان دکتر پرویز اذکائی به عنوان استاد راهنما، سید سعید رضا منتظری استاد مشاور و دکتر رستمیان و دکتر صیادی به عنوان اساتید داور به همراه جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب حضور داشتند، رضا دادگر پایان نامه خود را با عنوان «احکام پزشکی و بهداشتی در متون مقدس آیین زرتشتی با نگاهی به طب سنتی» ارائه کرد و به دفاع از آن پرداخت.

وی در دفاع خود از این رساله با نگاهی به طب سنتی، به بررسی احکام پزشکی و بهداشتی در متون مقدس آئین زرتشتی در سه فصل پرداخته و فصول رساله خود را به اختصار بیان نمود.

دادگر در ادامه با بیان این ضرورت که آگاهی از این مباحث در فهم دینی و تعامل با پیروان دین زرتشت نقش ویژه ای می تواند داشته باشد افزود: متون مقدس بر حسب نیازهای مخاطبان خود و نیز شرایط و گستره آئینی خود به مسائل و احکام پزشکی توجه داشته اند و برخی از این مسائل و احکام در متن های دیگر دینی نیز در قالب هایی دیگر قابل مشاهده است.

در پایان این جلسه اساتید مشاور، راهنما و داوران پس از شور و مشورت، بررسی پایان نامه و ارزیابی نحوه دفاع دانشجو، پایان نامه وی را قابل قبول تشخیص دادند.

 

 

مطالب مشابه