بازدید هیئت کلیسای ارتدوکس و دانشگاه بخارست رومانی از دانشگاه

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-4
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-5
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-6
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-7
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d9%88%da%a9%d8%b3-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8-8