دو استاد از دانشگاه های پورتموث و اکسفورد انگلیس

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%ab
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%ab
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%ab-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%ab-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%ab-4
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d9%85%d9%88%d8%ab-5