بازدید رئیس موسسه گروه سیاست دهلی از دانشگاه

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af-4
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af-5
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%84%db%8cdpg-%d8%a7%d8%b2-%d8%af-6