بازدید رئیس و اساتید مدرسه علوم دینی هارتفورد آمریکا از دانشگاه

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-4
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-5
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-6
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-7
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-8
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-9
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-10
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87-11